Sat January 20, 2018   |   شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶  
   
 
 
  انتقادات و پیشنهادات  |  ارتباط با ما      صفحه اصلی  |  اخبار و رویدادها  |  پیام ها و اطلاعیه ها  |  مناقصات و مزایدات
مهرداد خورشیدوند
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری همدان
     مناقصه، مزایده، فراخوان
رکوردی برای نمایش یافت نشد
بیشتر ...
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩۵/٠٢/١٨ تعداد بازدیـد : ٨۶٠   بازگشت
 
 
 


بررسی افزایش 13 تا 18 درصدی نرخ کرایه تاکسی در صحن علنی شورا


پس از بررسی های انجام شده در کمیسیون خدمات شهری، افزایش 13 تا 18 درصدی نرخ کرایه تاکسی به صحن علنی شورا رفت

 

 

 رئیس شورای اسلامی شهر همدان در کمیسیون خدمات شهری شورا که با موضوع بررسی نرخ کرایه تاکسی و اتوبوسها در سال جاری برگزار شد، با اشاره به پایین بودن درآمد تاکسیداران، گفت: نرخگذاریهای انجام شده علاوه بر رعایت عدالت، باید به این طیف از شاغلان جامعه کمک نماید.

علیاکبر نظری در زمینه خدمترسانی ناوگان اتوبوسرانی به برخی مناطق حومه شهر و یا مناطق روستایی، اظهار کرد: وظیفه این ناوگان تنها خدمترسانی به مجموعه شهر همدان است و از آنجا که دولت سهم خود را در کمک به این ناوگان پرداخت نمیکند، چنانچه خدمتی به روستاییان داده میشود باید به گونهای باشد که ناوگان بتواند هزینههای خود را جبران کند.

وی همچنین ضمن گلایهمندی از ارتباط ضعیف میان مجموعه اتوبوسرانی همدان با مجموعه وزارت کشور به منظور دریافت کمکهای مالی، عنوان کرد: دولت وظیفه دارد سهم خود را در ارتقای کیفیت خدماترسانی در ناوگان حمل و نقل عمومی پرداخت نماید.

*گردان: مابهالتفاوت میان قیمت کارتبلیت و بلیت کاغذی در راستای ترغیب شهروندان به استفاده از کارتبلیت است

در ادامه رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به هدفگذاریها در رابطه با ترغیب شهروندان به استفاده از کارتبلیت در ناوگان اتوبوسرانی گفت: در این خصوص، هدف، حذف بلیت کاغذی و فرهنگسازی در زمینه استفاده از کارتبلیت است.

کامران گردان با بیان اینکه بر مبنای بررسیها و تصمیمات اتخاذ شده، از این پس، دارندگان کارتبلیتها نسبت به استفادهکنندگان از بلیتهای کاغذی از تخفیف برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، کسانی که در بهرهگیری از خدمات ناوگان اتوبوسرانی از کارتبلیت استفاده میکنند موظف به پرداخت بهای 300 تومانی و در غیر این صورت مکلف به پرداخت 500 تومان پول نقد میباشند.

وی عنوان کرد: نگاه کسب درآمد در این مصوبه مطرح نیست بلکه هدف اصلی ترغیب شهروندان به استفاده از کارتبلیت و حذف بلیت کاغذی است.

وی اعلام کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده، ظرف یکماه آتی بلیتهای کاغذی در دست مردم جمعآوری و پس از آن استفاده از کارتبلیت به عنوان مصوبه شورا لازمالاجرا میشود.

وی در ادامه سخنان خود در بحث نرخگذاری کرایه تاکسیداران نیز بیان کرد: از آنجا که عموماً درآمد تاکسیداران ناچیز است، باید منافع آنان مدنظر قرار گیرد که البته در این رابطه رعایت عدالت میان آنان و مردم الزامی است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان همچنین افزود: در این خصوص جلسات متعددی با حضور نمایندگان تاکسیداران، اتاق فکر سازمان تاکسیرانی و سایر متولیان امر برگزار شده که براساس آن، نرخ نامهای با افزایش 13 درصدی کرایه تاکسیها در سال جاری پیشنهاد شد.

وی ادامه داد: با توجه به مطرح شدن این نرخ نامه کمیته نرخگذاری در کمیسیون خدمات شهری، افزایش 13 تا 18 درصدی، کرایه تاکسیها در سال 95 به صحن شورا فرستاده خواهد شد تا در نهایت پس از بررسیهای انجام شده، نرخ نهایی مصوب شود.

کامران گردان پس از ایراد سخنانی در خصوص نرخگذاری کرایههای تاکسی و اتوبوس، به مسأله فرسوده بودن اتوبوسها در حاشیه شهر و مناطق پایین شهر اشاره و بیان کرد: ضروری است سازمان اتوبوسرانی در این رابطه برنامهای را به منظور چرخشی شدن اتوبوسها در خدمترسانی به بالا و پایین شهر به شورای اسلامی شهر ارائه و یا از سایر راهکارها در راستای جلب رضایت شهروندان استفاده نماید.

*تبریزی: بخشی از تفاوت ارائه خدمات مدیریت شهری در نقاط مختلف شهر به پرداخت عوارض برمیگردد

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان هم در این جلسه ضمن انتقاد از عدم مساعدت دولت در بخش ناوگان حمل و نقل عمومی، گفت: هنگامی که دولت سهم خود را در حمل و نقل شهری پرداخت نمیکند، شهرداری باید به منظور ارائه خدمات بیشتر، به ویژه در خصوص اتوبوسرانی، قیمتها را افزایش دهد.

محمد تبریزی افزود: قیمتها باید عادلانهتر شود تا از این طریق خدمات بهتری از سوی مدیریت شهری به شهروندان ارائه شود.

وی در خصوص فرسوده بودن اتوبوسها در مناطق پایین شهر نیز چنین عنوان کرد: ما را متهم میکنند که خدمات عمرانی و یا سایر خدمات در مناطقی از شهر، بیشتر است در حالی که به عقیده من سهم کسانی که عوارض بیشتری میپردازند باید در دریافت خدمات نیز متمایز باشد.

تبریزی افزود: همچنین نباید از خاطر برد که مجموعه ناوگان فرسوده حمل و نقل در برخی مناطق پایین شهر، به دلیل استفاده فراوان در همین مسیرها یا بهرهگیری نادرست شهروندان از ناوگان به وجود آمده است.

*الیاسی: نظارت دقیق ناوگان اتوبوسرانی تا حذف کاملً بلیت کاغذی

عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه با توجه به کمبود درآمد شهرداری، باید برنامهریزیهای لازم به منظور ارتقای خدماترسانی توسط ناوگان حمل و نقل عمومی اتفاق افتد، گفت: جمعبندیهای لازم در رابطه با نوع ارائه یک خدمت و یا اجرای یک طرح توسط شهرداری الزامی است.

محمدرضا الیاسی همچنین در خصوص تشویق شهروندان به استفاده از کارت بلیتها و حذف بلیتهای کاغذی، اظهار کرد: در مرحله ابتدایی اجرای این طرح تا حذف بلیتهای کاغذی، باید متولیان امر در اتوبوسرانی توسط بازرسان نامحسوس خود به کنترل ناوگان بپردازند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بیآرتی پرداخت و بیان کرد: چنانچه امکان اجرای صد درصد این طرح در همدان نیست، نباید هزینههای مضاعفی از طریق پرداخت مجدد به مشاور بر مجموعه مدیریت شهری تحمیل شود.

*صوفی: افزایش 7 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان هم با بیان اینکه دولت در بحث ناوگان حمل و نقل عمومی سهم خود را به شهرداریها پرداخت نمیکند، گفت: باید نسخهای رضایتبخش به منظور بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شود.

عباس صوفی افزود: با توجه به اینکه بخشی از ناوگان حمل و نقل عمومی در اتوبوسرانی در اختیار بخش خصوصی است، وضعیت ناوگان حمل و نقل در بخش خصوصی رضایتبخش نیست.

وی عنوان کرد: هماکنون متوسط سن ناوگان فعال حمل و نقل عمومی ما در اتوبوسرانی بیش از 10 سال است و با توجه به شرایط مالی شهرداری در خرید اتوبوسهای جدید، طی مدت اخیر 30 درصد از ناوگان اتوبوسرانی شهری را با کمترین هزینه بازسازی کردیم.

وی اعلام کرد: براساس برنامهریزیهای انجام شده، ظرف چند روز آینده 7 دستگاه اتوبوس وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شهری میشود.

وی با اشاره به اینکه بخش ناوگان حمل و نقل عمومی در اتوبوسرانی به بخش خصوصی تعلق دارد، گفت: سالیانه 15 تا 20 میلیون تومان به اتوبوسرانی واگذار شده است.

صوفی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح بیآرتی در شهر همدان اشاره و بیان کرد: با توجه به اینکه براساس وضعیت ساختاری شهر امکان اجرای صد درصد این طرح وجود ندارد، این طرح باید به صورت مهندسی در حوزه اتوبوسرانی اجرا شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی همدان نیز ضمن اشاره به اینکه حوزه حمل و نقل عمومی از سوی دولت مورد بیتوجهی قرار گرفته، گفت: علیرغم اینکه سال گذشته 45 میلیارد تومان به منظور خرید اتوبوسهای جدید در نظر گرفته شده بود، به دلیل مشکلات مالی شهرداری، این مهم محقق نشد.

محمد پوروخشوری بیان کرد: متأسفانه در این رابطه دولت سال گذشته کمکی به ما نکرد و منابع درآمدی ماهیانه ما نیز صرف سوخت و یا سایر مباحث داخلی میشود.

وی همچنین در زمینه ترغیب مردم به استفاده از کارتبلیت، گفت: ایجاد تفاوت قیمت بین بلیت کاغذی و کارتبلیت میتواند در این زمینه مؤثر باشد.

پوروخشوری عنوان کرد: سالانه 50 میلیون تومان هزینه صرف چاپ بلیت کاغذی میشود که با حذف این بلیتها میتوان از این پول بهرهبرداری کرد.

هدف از ایجاد این تفاوت قیمت، تشویق همشهریان به استفاده از کارتبلیت است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان نیز ضمن اشاره به لزوم رند شدن نرخ کرایههای تاکسی گفت: چنانچه نرخ کرایههای تاکسیها در شهر رند نباشد، در تأمین این میزان پول خرد با مشکل مواجه خواهیم بود.

مهرداد خورشیدوند موافقت خود را با افزایش نرخ کرایههای تاکسی از 13 تا 18 درصد اعلام کرد و این پیشنهاد به منظور تصویب به صحن شورا ارسال شد.

گفتنی است در کمیسیون خدمات شهری با موضوع نرخگذاری، تفاوت 200 تومان قیمت بین استفاده از کارتبلیت و بلیت کاغذی و یا پول نقد تصویب و پیشنهاد افزایش 13 تا 18 درصدی نرخ کرایه تاکسیها به صحن شورا ارسال شد.

 
     
 
 
 
 
 
 
 
© 2010 - 2018  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
۶ کاربران آنلاین :
۴۷,۸۵۲ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
سازمان تاکسیرانی تهران
سازمان تاکسیرانی اصفهان
سازمان تاکسیرانی تبریز
سازمان تاکسیرانی مشهد
 
لینک های مرتبط
شهرداری همدان
معاونت حمل و نقل و ترافیک
شورای اسلامی شهر همدان
سازمان آمار و فناوری اطلاعات
 
دسترسی سریع 
اخبار و رویدادها
پیام ها و اطلاعیه ها
مناقصات و مزایدات
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان